dijous, 19 de gener de 2012

Per uns horaris que s'ajustin als principis d'eficàcia i d'eficiència

JORNADA INTENSIVA A L'ESO I A BATXILLERAT: NO CAL NI MODIFICAR LA LEC

Si ens llegim la normativa, potser arribarem a la conclusió que la jornada intensiva ja és possible segons la LEC i el Decret de l'Autonomia dels Centres Educatius. La LEC diu que l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda. Tan sols aquesta frase, amb l'adverbi normalment. Així doncs, un 20 o un 30 % dels instituts podrien estar fent jornada intensiva, i per què no un 40 %?

Però potser no caldria ni parlar de percentatges. La tarda no comença a les 12 h? No són les sessions que es fan a partir d'aquesta hora de l'horari de tarda? A veure si tot plegat només és solament una qüestió de vocabulari: si a les 12.10 h els alumnes tenen un 2n descans i dinen un entrepà, o el que vulguin, no seran les classes de 12.40 a 14.30 h classes realitzades a la tarda? No és així en la majoria de països del món? A veure si comencem a utilitzar el sentit comú i passem a fer tots plegats uns horaris més pràctics. Si no cal modificar cap llei ni decret, poder seguir un horari com el que presentem a continuació a l'ESO i a batxillerat no hauria de ser tan difícil:

MATÍ
8.10 a 9.05 h9.05 a 10 h10 a 10.20 h: esmorzar10.20 a 11.15 h11.15 a 12.10 h12.10 a 12.40 h: dinar
TARDA
12.40 a 13.35 h13.35 a 14.30 h

Llei d'educació de Catalunya


Títol V. Ordenació dels ensenyaments (articles 51-71)

Capítol I. Disposicions de caràcter general


ARTICLE 54. CALENDARI ESCOLAR I JORNADA ESCOLAR 
 1. Correspon al Departament fixar el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris i postobligatoris, que ha de comprendre entre cent setanta-cinc i cent setanta-vuit dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i els períodes de vacances.
 2. Als efectes del que disposa aquesta llei, s'entén per horari lectiu les hores destinades al desenvolupament del currículum establert per a cada etapa o nivell d'ensenyament.
 3. L'horari lectiu per a cada curs és d'entre vuit-centes setanta-cinc i vuit-centes noranta hores per al segon cicle d'educació infantil i per a l'educació primària i de mil cinquanta hores per a l'educació secundària obligatòria. Per a la resta d'ensenyaments regulats per aquesta llei, la norma reglamentària que en concreti els aspectes curriculars ha de determinar el nombre d'hores lectives.
 4. En el segon cicle de l'educació infantil i en l'educació primària, l'horari escolar dels alumnes es pot estendre més enllà de l'horari lectiu, fins a un total de mil cinquanta hores cada curs. En la resta d'etapes, l'horari escolar, que conté en tot cas l'horari lectiu, es pot concretar en funció de la programació anual del centre.
 5. En el segon cicle d'educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda.

ARTICLE 98. ÀMBIT DE L'AUTONOMIA ORGANITZATIVA 
 1. Els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya exerceixen l'autonomia organitzativa per mitjà d'una estructura organitzativa pròpia i de les normes d'organització i funcionament.
 2. Les decisions sobre l'organització i el funcionament dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya s'han d'ajustar als principis d'eficàcia i d'eficiència i s'han d'orientar a garantir el dret a una educació de qualitat a tots els alumnes, en aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de l'educació, i en aplicació, si escau, dels acords de coresponsabilitat a què fa referència l'article 92.
 3. En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre, d'acord amb les competències dels òrgans de govern, impulsar i adoptar mesures per a millorar l'estructura organitzativa del centre, en el marc de les disposicions reglamentàries aplicables.


DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels

 

centres educatius.


http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm

CAPÍTOL 3
Autonomia organitzativa

Article 20
Criteris especíics per a l’estructura organitzativa dels centres públics
1. Correspon al director o directora de cada centre públic establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i concretats en el projecte de direcció i, d’acord amb les competències dels òrgans de govern i participació, adoptar i impulsar mesures per millorar-ne l’estructura organitzativa, en el marc de les disposicions aplicables.
2. En l’organització del centre s’han d’aplicar els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu.
3. L’estructura organitzativa pròpia ha de determinar les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació.

1 comentari:

 1. DAquest article no és cap broma. Hem de fer prevaldre el sentit comú i acabar amb la tossuderia dels qui no volen canviar res del que podria millorar sensiblement el dia a dia dels estudiants i de les famílies, i també dels professors, però en canvi no s'ho pensen dues vegades a l'hora de reduir els recursos econòmics i humans dels centres educatius.

  ResponElimina